Про курс

Тематичний план дисципліни  «Теорія механізмів і машин»

Українською мовою Русский язык English
Дисципліна Теорія механізмів і машин Тeория механизмов и машин Theory of mechanisms and machines
Напрям 6.050502-інженерна механіка 6.050502-инженерная механика 6.050502-mechanical engineering
Тематичний план
( з розбивкою по семестрах та вказівкою кількості кредитів в кожному семестрі)
4 семестр (4 кредити)
Історія розвитку науки про механізми та машини. Основні види механізмів. Структурний аналіз і синтез механізмів. Кінематичний аналіз механізмів. Динамічне дослідження механізмів. Механічні характеристики машин. Силовий розрахунок механізмів. Нерівномірність і регулювання руху механізмів. Тертя в механізмах. Зрівноважування та віброзахист машин. Синтез механізмів з нижчими парами. Синтез та аналіз зубчастих передач. Синтез кулачкових механізмів. Промислові роботи та маніпулятори. Основні поняття теорії машин-автоматів.5 семестр (2 кредити)
Курсова робота полягає у виконанні для заданої машини (відповідно до навчальної спеціальності)  таких розділів:
1.Кінематичне та кінетостатичне дослідження механізму.
2.Синтез та аналіз механізму приводу.
3.Синтез кулачкового механізму.
4 семестр (4 кредита)
История развития науки о механизмах и машинах. Основные виды механизмов. Структурный анализ и синтез меха-низмов. Кинематический анализ меха-низмов. Динамическое исследование механизмов. Механические характерис-тики машин. Силовой расчет механиз-мов. Неравномерность и регулирование движения механизмов. Трение в механизмах. Уравновешивание и вибро-защита машин. Синтез механизмов с низшими парами. Синтез и анализ зубчатых передач. Синтез кулачковых механизмов. Промышленные роботы и манипуляторы. Основные понятия теории машин-автоматов.5 семестр (2 кредита)
Курсовая работа предусматривает выполнение для заданной машины (соответствующей учебной специаль-ности) следующих разделов:
1. Кинематическое и кинетостатическое исследование механизма.
2. Синтез и анализ  механизма привода.
3. Синтез кулачкового механизма.
4th semester (4 credits)
Machines and mechanisms science development history. Basic aspects of mechanisms. Structural analysis and synthesis of mechanisms. Kinematical analysis of mechanisms. Dynamic study of mechanisms. Mechanical characteristics of machines. Power calculation of mechanisms. Irregularity and regulation of mechanisms’ motion. Friction in mechanisms. Counterbalance and vibration protection of machines. Synthesis of mechanismswith lower couples. Synthesis and analysis of gears. Synthesis of cam mechanisms. Industrial robots and manipulators. Basic concepts of automatic machines theory.5th semester (2 credits)
Term paper includes implementation of following tasks for given machine (related to educational specialization):
1. Kinematical and power study of machines.
2. Synthesis and analysis of drive mechanism.
3. Synthesis of cam mechanism.

Завідувач кафедри прикладної механіки                            Данильченко Ю.М.         Викладач                               Лукавенко В.П.  (тел.406-84-54)


Тематичний план дисципліни  «Теорія механізмів і машин»

Українською мовою Русский язык English
Дисципліна Теорія механізмів і машин Теория механизмов и машин The theory of dodges and ambulances
Напрям
Спеціальність
6.050502 – інженерна механіка 6.050502 – инженерная механика 6.050502 – mechanical engineering
Тематичний план ( з розбивкою по семестрах та вказівкою кількості кредитів в кожному семестрі 4 семестр ( 3 кредити)
Історія розвитку механіки. Основні поняття ТММ. Основні види механізмів. Структурний синтез механізмів. Кінематичний аналіз механізмів. Кінетостатичний аналіз механізмів.
Тертя в механізмах. Динамічний аналіз механізмів. Зрівноважування та віброзахист
машин. Синтез кулачкових механізмів.
Синтез зубчастих механізмів.
Курсова робота з ТММ
( 1 кредит)
1.Кінематичний і кінетостатичний аналіз шарнірно-важільного механізму.
2. Синтез кулачкового механізму.
        4 семестр ( 3 кредита)
История развития механики. Основные понятия ТММ. Основные виды механизмов.
Структурный синтез механизмов.
Кинематический анализ механизмов. Кинетостатический анализ механизмов.
Трение в механизмах. Динамический анализ механизмов. Уравновешивание и виброзащита машин.
Синтез кулачковых механизмов.
Синтез зубчатых механизмов.
Курсовая работа по ТММ
( 1 кредит)
1. Кинематический и кинетостатический анализ шарнирно-рычажного механизма.
2. Синтез кулачкового механизма.
        4 semester (3 credits)
History of progressing of mechanics. The basic concepts ТММ. The basic aspects of dodges.
Structural synthesizing of dodges.
Kinematic analysis of dodges. Power(force) analysis of dodges.
Abrasion in dodges. Dynamic analysis of dodges. A counterbalance and security against chatterings ambulances.
Synthesizing of cam gears.
Synthesizing of serrated dodges.Course operation on ТММ
( 1 credit)
1. Kinematic and power(force) analysis of a шарнирно-lever motion.
2. Synthesizing a cam gear.

Завідувач кафедри прикладної механіки                            Данильченко Ю.М.         Викладач                               Кірієнко О.А. (тел. 406-84-54)


Тематичний план дисципліни  «Деталі машин»

Українською мовою Русский язык English
Дисципліна Деталі машин Детали машин Machinery
Напрям 6.050502 інженерна механіка 6.050502-инженерная механика 6.0902-mechanical engineering
Тематичний план
( з розбивкою по семестрах та вказівкою кількості кредитів в кожному семестрі)
6 семестр (1,5 кредити)
Історична довідка, класифікація, основні конструкції сучасних підйомно-транспортних машин, режими навантаження. Приводи, режими роботи, керування приводами. Розрахунок і конструювання  механізмів і окремих деталей вантажно-підйомних і транспортуючих машин. Комплексна механізація виробничих процесів з використанням підйомно-транспортних машин.
6 семестр (1,5 кредита)
Историческая справка, классификация, основные конструкции современных подъемно-транспортных машин, режимы нагружения. Приводы, режимы работы, управление приводами. Расчет и конструирование механизмов и отдельных деталей грузоподъемных и транспортирующих машин. Комплексная механизация производственных процессов с использованием подъемно-транспортных машин.
6th semester (1,5 credits)
Historical help, classification, basic constructions of lifting and transporting machines, load conditions. Actuators, power conditions, actuators’ control. Calculation and designing of mechanisms and separate parts of lifting and transporting machines. Complex mechanization of production processes using hoist and transport engines.

Завідувач кафедри прикладної механіки                            Данильченко Ю.М.         Викладач                               Бондарев С.В.  (тел.406-84-54)